top of page

OVERIGE ZAKEN

Klachtenregeling
DSC_4348.JPG
Beroepscode
Gescheiden ouders
Rechten van ouders en kindere

KLACHTENREGELING

Als je een klacht hebt, proberen we er eerst samen uit te komen. Als dat niet lukt, kun je contact opnemen met de klachten en geschillencommissie:

Voor volwassenen: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Voor Jeugd: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-jongeren-18-jaar/#klachtenregeling

BEROEPSCODE

De praktijk volgt het reglement van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Door gedragsregels op te stellen in een Beroepscode is het voor de cliënt en gz-psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en de andere zaken staan uitgebreid beschreven in deze Beroepscode.  Zie www.lvvp.nl voor meer informatie omtrent wet- en regelgeving. Onze psychologen die lid zijn van de LVVP worden eens in de 5 jaar gevisiteerd zodat de kwaliteit van de zorg en de praktijkvoering wordt gewaarborgd.

GESCHEIDEN OUDERS

Het is bij de wet vastgelegd dat behandeling van minderjarigen alleen mag starten als beide gezaghebbende ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Indien één van de ouders niet bij de afspraken aanwezig kan zijn, kan hiervoor ook schriftelijke toestemming gegeven worden.

RECHTEN VAN OUDERS EN KINDEREN

Als kinderen jonger zijn dan 12 jaar, oefenen de gezaghebbende ouders zijn of haar rechten uit. Tussen 12 en 16 jaar oefenen ouders en kind gezamenlijk zijn of haar rechten uit. Dit betekent dat ook het kind in moet stemmen met het traject. Vanaf 16 jaar oefent een kind zelfstandig zijn of haar rechten uit.

PRIVACYVERKLARING

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of jouw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen nemen wij als regel eerst contact met jou op om deze informatieverstrekking te bespreken.

We zijn wettelijk verplicht een dossier aan te maken. We doen dat binnen een beveiligde digitale omgeving. Hierin worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Volgens de regels van de wet, bewaren we dit dossier minimaal 20 jaar. Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in jouw dossier is opgenomen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) jouw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op jouw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kunnen wij jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Voor de vergoeding door de gemeente werken wij via Vecozo (www.vecozo.nl). Dit een veilige website om (persoons-)informatie te delen tussen verschillende partijen in de zorg. Om te kunnen werken met Vecozo vindt eerst een controle plaats of je ook gegevens mag inzien en delen. Dit wordt vastgelegd in het AGB-register (www.agb-register.nl). Hier kun je controleren of een zorgverlener en/of praktijk ook medische gegevens mag inzien en/of delen. Al onze psychologen zijn te vinden in dit register. 

Privacyverklaring
bottom of page